Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


178, Khonsu templom, Théba

 Khonsu templom, Théba címmel kaptam a képet. Jól olvasható a szöveg és a képírás együttese.

 

178--khonsu-templom-theba-.png

A kép közepével kezdjük, jobbról - balra olvasom:

 

178-bb.jpg

 A keret szövege fentről lefele: Est (= nyugat ) Ura, szent jó-magyar úr, népe hona földjén.

A jogartól: Kusok élete ura. Szemúr (=értsd: Napúr), nemes úr, sólyom (=turul) úr.

Piros szöveg: Napország ura, Nap és Hold ura.

A Sólyommal szemben lévő jelek:

 

178-cc.jpg

A szárnyaktól jobbra olvasom:

 

Mat-ar = magyarok,

ureus kobra kígyó= úr+ős = ősúr,

kő = ország, terület, Ra = ura.

Együtt: Magyarok ősura, országunk ura.

 

Napúr ( ar/úr+bot/pat+i = ) árpádi (itt+kő=) ország magyar ősura.

Együtt:  Napúr,  árpádi   ország magyar ősura.

Mikor Atilla királyunk a hunok és magyarok szövetsége élén helyreállította a Kárpát-medencei őshaza egységét, melyet az idegen megszállók szinte minden korban részekre akartak szabdalni, a Sólyom, turul nemzetség egyesítette hazánkat, és biztosította a megújulást. Az egyiptomi leletből is megtudjuk, a Sólyom hozza a fényt, az életet, jelzi, hogy ő az úr. Elhozza a megújulást a magyarok ura. Népirtó, kegyetlenkedő fáraókról nem nagyon tudunk a meghódított területeken sem. Tudjuk, hogy éhezés esetén a magtárakat megnyitva jóságos uralkodók gondoskodtak népeikről. Megszervezték a gabonafelesleg állami felvásárlását és tárolását. Amíg katonai erejük meg nem roppantották, védték a magyar területeket a háborús népektől, de erről máskor emlékezünk meg.

Nézzük újra a képet:

Dobogón ül = a Kárpát - medencében is van Dobogókő, a Pilisben, ahol a modern kutatók szerint ősi királyi központunk állt a török időkig.

A Sólyom fején levő Nap és Hold jelképezi azt is, melyik korban éltek: a Nap a Bika csillagképben volt.

Jézus idejétől kezdve már a következő korszakban élünk, a Nap a Halak csillagképben jár.

Nemsokára következik az átmenet, a Nap a Vízöntő csillagképbe érkezik. A bibliai Jelenések könyvében is az angyal egyik lába a vízen, a másik a szárazföldön áll. A népek gonoszsága miatt nagy világcsapások kezdődtek el. Már sok éve, az első Világháborútól és Csernobil (Üröm) felrobbanása óta, megkezdődtek a természeti katasztrófák és nagy háborúk, melyekről a Biblia is ír.

Egyfolytában hangsúlyozza a Szentírás, öntik az angyalok a vizet, kiöntik a kelyhet, túlcsordul a rossz, stb. Az idők és jövendölések jelei közelednek. Eljön a végső ütközet a jó és rossz között, az Emberfia győz, a fehér ló hátán, és koronát kapnak a hozzá hűséges hívők.

A fehér ló a magyarok lova, az íj és nyíl népe vagyunk. Az Emberfia a feltámadt Jézus. A Szent Korona, egyedül a magyar népé, a Kárpáti Őshazát a Szent Korona országainak nevezik. Csodálatos összefüggések bontakoznak ki a Bibliából. Újra szét van szabdalva a magyar népek hazája, a keresztre feszítés és halál után, a sírbatétel volt...eljön a feltámadás. (Erről bővebben máskor.)

2014-03-26  Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei. Köszönöm a képet a küldőjének.

 

Érdekes írás a Napkeleti bölcsek látogatásáról ,és Jézusról: (a  cikk közepétől)

BADINYi JÓS FERENC: JÉZUS KIRÁLY A PÁRTUS HERCEG /1 (katt)

"Éli! Éli! – Lama Sabag Ta-Nim”

Fordítsuk le ezt az arámi nyelven mondott szöveget, szavait elemezve: „Éli vagy Eloi” jelentése „Isten” csaknem az összes közel-keleti nyelvekben. – „La-Ma” szóösszetétel, ahol „La” (L.55.) sumírul és arámiul is „teljességet”, „örökkévalóságot” jelent; és „Ma” (a sumír Mada szóból eredően) „hon, birodalom” …..La-Ma”; az „örökkévalóság hona”. – „Sab-Ag” szintén szóösszetétel, ahol „sab” jelentése „vagdalás, szab, sebez”; és „ag” jelentése „tesz, művei, cselekszik”. „Sab-Ag” tehát „sebzett”. „Ta-Nim” igekötővel ellátott ige. ahol „Ta” az eltávolodást mutató előrag, és „Nim” az ige „emelni, felvonni, növelni”. – „Ta-Nim” jelentése tehát „felemelni”. A teljes szöveg tehát: „Isten…Emeld az örökkévalóság hónába a megsebzettet.”

Jézusi szavak. A törhetetlen hit szavai, mely valóban jellemzi az Isten Fiát, aki emberi testben szenvedett. Aki sebekkel volt telítve. És itt említem meg a Turini Lepelt, mely tökéletesen mutatja Jézus összes sebét. De. főleg a hitetleneknek, mást is mutat. Azt, amit én korunk csodájának nevezek, mert szerintem a mai sokat tudó és rombolásra „isteni hatalommal” rendelkező emberiség számítógépeinek (komputereinek) segítségével és azok által bizonyítva támadt fel korunkban Jézus, és beváltotta azt az ígéretét: „Én veletek maradok a világ végezetéig.”

Ugyanis a Turini Lepelen visszahagyott „fényképe” (amire a Jézus-tagadók azt mondták, hogy „ráfestés”, „hamisítás”) a lepelbe igen nagy intenzitású, de rövid ideig tartó „kozmikus sugárral” lett beégetve és semmiféle vegyszerrel vagy tisztító eljárással onnan el nem távolítható."

" ...Jézust – a tiszta erkölcs isteni jelenségét – mindenáron egy Dávidtól akarja leszármaztatni, akinek gonosztevő jelleme fémjelzi az ószövetség zsidó szellemét. A bibliaimádók csak a Dávid és a filiszteus Góliát közötti párbajt állítják az utókor bámulatának reflektorfényébe. Szeretik ezzel szemben elhallgatni a nagy hősiességet kegyetlenül cáfoló tényt, hogy Absolon fiának lázadásakor sírva menekül és házának őrzését 10 ágyasára bízza (2 Sám 15:15-16). A csatában közvetlenül nem vesz részt. Ezt a veszedelmes mesterséget zsoldosaira bízza.
 

Amikor azonban Rabbah városának elestéről értesül, szabályszerű ávós hősként ott terem és a város lakosait, mint az írása mondja: „kihozatá és némelyet fűrész, némelyiket vasborona, némelyét fejsze alá téteté. Némelyiket mészkemencén vitt átal és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával.’ (2Sám 12:31)” – (Megjegyzés: az elfogott ellenség „elgázosítása” tehát zsidó találmány volt.)

De ezzel Dávid jellemrajza még nem merült ki: legvitézebb hadnagyát, a hittita Úriast (valóságban Óriást) fondorlatosan agyonvereti, mert a Dávid által megvesztegetett katonái magára hagyják őt az ütközetben. Tette pedig ezt azért, mert időközben Óriás szép feleségét, a fürdő Betsabét, a háza tetejéről megleste és elcsábította. (2Sám 11) – Zsoldosaival kiraboltatja a saját alattvalóit. (1 Sám 27:10) – Nabal hirtelen meghal, amikor ennek feleségére, Abigailra szemet vet. (1 Sám 25:38-39) – Izbozelhet, Izrael törvényes örökösét bérgyilkosokkal öleti meg és hogy a gaztett ki ne derüljön, ezeket is kivégezteti (sztálini recept szerint). Az ekként elorzott teljhatalom birtokában Saul egész rokonságát felkötteti."

 

"Ez a Betlehemi Herceg nagy misztériuma, aminek felkutatására e sorokban vállalkoztam.

De iszonyú logikátlan állítás Jézusnak Dávidtól való származtatása, mert Máriának kellene Dávid ivadékának lennie ebben az esetben, hisz az Egyház, „szeplőtelen fogantatást” ismer el és tanít. Viszont Máté József geneológiájával kezdi evangéliumát, Józsefet származtatva Dávidtól, s ezt megerősíti Lukács is (2:1-5). Józsefnek viszont biológiailag semmi köze Jézushoz, Máriát pedig a legfanatikusabb ortodoxia sem tudta Dávid családfájába helyezni.

Viszont arra a feltételezésre, hogy Mária szkíta-pártus származású lenne, igen sok adatot szolgáltat a történelem és így Szent Fiának – Jézusnak – emberi alakja is indokolja a zsidó vallással teljesen ellenkező Istenhitét és valláserkölcsi tanításait. Igen érdekessé válik felderítésünk, ha megismerünk néhány adatot erre vonatkozólag:

1. Pilátus Aktáiban (IX.3.) olvashatjuk, hogy a zsidók – nagyon jól tudva azt, hogy Rómának a Pártos Birodalom a legnagyobb ellensége – azzal vádolták Jézust Pilátus előtt, hogy : „A mágusok Keletről jöttek köszönteni a saját királyukat.”

2. Werner Keller csaknem minden nyelven kiadott könyvében erre vonatkozólag közli, hogy: „A Jézushoz zarándokló és Keletről érkező mágusok a mezopotámiai Sippár városában lévő Astrológiai Iskolából jöttek és ebben a régi sumír városban talált ékiratok egyikéről olvasott le a német Schnabel professzor Jézus születésével kapcsolatba hozható adatokat.” (..Y la Biblia tiene razón. Edicion Omega, Barcelona 1957. 348-349. oldal).

A Pártos Birodalom fénykorát éli Jézus születésének idejében és Róma legnagyobb ellensége. Háromszor verték tönkre a pártos királyok a római légiókat. Ez a hatalmas birodalom az Eufrátesztől az Indus folyóig terjedt és 500 éven át biztosította a békét és az emberi jólétet ezen a területen. Jézus születése előtti évtizedektől kezdve Galilea és Samaria is a Pártos Birodalom fennhatósága alatt volt, Adiabene pártos herceg kormányzósága alatt. Az is közismert, hogy a pártos királyok felépítették a lerombolt sumír városokat és ápolták a régi sumír hagyományokat.

Ennek következtében biztosan állíthatjuk, hogy Jézus idejében még nem voltak a homok alá temetve a sumír ékiratok, és léteztek a sumír tudomány fellegvárai (Nippur, Ur, Uruk, stb.), amelyeknek egyike volt a Sippar-i csillagvizsgáló intézet, ahonnét – állítólag – a mágusok Jézushoz zarándokoltak. De az is lehet, hogy ezek a „mágusok” az uralkodó pártos királyi család tagjai voltak, hiszen a hagyomány és az utókor „mágus királyokként” iktatta be őket emlékezetébe és tiszteletet, jobban mondva királyokat megillető tiszteletet biztosít részükre, hiszen a gregoriánus naptár a „Három királyok” szent ünnepét különös kegyelettel őrzi. – Van azonban még egy érdekes adatunk Mária pártos voltának feltételezésére, és ez:

 a görög Parthenos szó, melyet a görög szövegekben Mária neve mellett találunk mindig. Sok szakember ezt a szót angolul „parthean”, azaz „pártos” értelemmel fordította, pedig a görög szó jelentése (a biblikusok szerint): „szűz”. Talán úgy értelmezhető e görög szó: „a pártus szűz”. 

 János evangéliumában van (Jn 5:39) így: „Tudakozzátok a régi írásokat, melyek bizonyságot tesznek rólam.”

Milyen régi írásokra gondolt itt Jézus? ….Milyen nyelven szólanak ezek az írások? …Ugyanis a hivatalos ortodox teológia fel sem veti azt a kérdést, hogy: „Milyen nyelven beszéltek a zsidók Júdeában?” …Milyen nyelven vádolták Jézust Pilátusnál? …..és azt sem, hogy Jézus milyen nyelven beszélt Pilátussal…? Ugyanis Heródes nem volt zsidó és 40 évig volt a „zsidók királya” a rómaiak jóvoltából. A rómaiak pedig éppen úgy beszéltek, mint Heródes – görögül. Ez volt Júdea hivatalos nyelve. Héberül a nép nem tudott! A galileaiak pedig arámi nyelven beszéltek és ezért volt érezhető görög beszédüknél az idegenség. Az evangéliumok is mind görögül vannak írva éppen úgy, mint az összes apokrif írások. Egyedüliek a Nag-Hammadi kéziratok a „kopt”
 nyelvű tudósításaikkal. Igen sok biblia-kutató megállapította..."

 

AKI NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA - majd elhiszi...